fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN STELLA AGENCY

ALGEMEEN

Stella Agency levert met genoegen haar diensten aan haar partners/opdrachtgevers sinds haar oprichting. Wij waarderen zowel nieuwe als bestaande opdrachten en opdrachtgevers.

Stella Agency biedt een uitgebreid netwerk van hostessen, modellen, dansers, acrobaten en entertainers. Bij het bereiken van overeenstemming tussen Stella Agency en haar (potentiële) klant kunnen onze professionals worden ingezet tijdens festivals, presentaties, clubavonden, modeshows, fotoshoots, commercials en diverse bedrijfsevenementen.

Bij het aangaan van een (nieuwe) samenwerking delen we graag informatie met de opdrachtgever over onze werkwijze, om wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken. Deze informatie is vastgelegd in de onderstaande Algemene Voorwaarden (verder aangeduid als de “Voorwaarden”).
Wij verzoeken u vriendelijk deze Voorwaarden grondig door te nemen voordat u een samenwerking aangaat. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via telefoon (030-8792916) of e-mail (info@stella-agency.nl).

Definities en Toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Stella Agency: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam aan de Zeeburgerdijk 424 (1095 AK), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57883793, gespecialiseerd in diensten op het gebied van het bemiddelen tussen hostessen, modellen, dansers, acrobaten en andere artiesten en entertainers (verder aangeduid als “Artiesten”) en opdrachtgevers; Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon of gelieerde bedrijven die diensten afnemen van Stella Agency; Partijen: Stella Agency en Opdrachtgever Offerte: het schriftelijke en/of elektronische aanbod van Stella Agency om tegen een bepaalde prijs en voorwaarden werkzaamheden en/of dienstverlening te verrichten; Overeenkomst: de door Partijen overeengekomen afname en levering van diensten, evenals de voorwaarden voor deze afname en levering; Opdracht: het deel van de Overeenkomst tussen Partijen dat de taak, dienst en/of levering beschrijft die Stella Agency ten behoeve van de Opdrachtgever zal uitvoeren.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke Offerte en elke Overeenkomst tussen Stella Agency en haar (potentiële) Opdrachtgevers. De term “potentiële Opdrachtgever” omvat iedere partij die interesse heeft getoond in het afnemen van diensten van Stella Agency en/of al opdrachten heeft geplaatst.

1.3 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle eventuele diensten van derden bij de uitvoering van de Opdracht.

1.4 De Voorwaarden van de (potentiële) Opdrachtgever en/of eventuele derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.5 De Opdrachtgever erkent dat de Voorwaarden aan hem of haar zijn verstrekt voordat de Opdracht wordt uitgevoerd. De Opdrachtgever geeft ook expliciet aan dat hij/zij de inhoud van de Voorwaarden heeft begrepen en akkoord gaat met alle bepalingen.

1.6 Het niet strikt afdwingen van deze Voorwaarden door Stella Agency houdt niet in dat de bepalingen van deze Voorwaarden niet van kracht zijn of dat Stella Agency het recht verliest om zich op deze Voorwaarden te beroepen.

Wervingsverbod

2.1 De (potentiële) Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Stella Agency geen Artiesten uit het bestand van Stella Agency en/of Artiesten die zijn ingehuurd voor de Opdracht, benaderen, inhuren of aannemen zonder tussenkomst van Stella Agency. 

2.2 Bij overtreding van deze bepaling brengt Stella Agency 25% van het jaarsalaris van de geworven Artiest in rekening bij de Opdrachtgever, met een minimum van € 5000,- per gebeurtenis.

Tarieven en Facturatie

3.1 De vermelde prijzen op onze Offertes, aanbiedingen en de Overeenkomst zijn altijd exclusief btw en exclusief reis- en verblijfskosten van de Artiesten.

3.2 Facturatie van reis- en eventuele verblijfskosten van de Artiesten vindt plaats op basis van nacalculatie, evenals overuren vanwege het uitlopen van de Opdracht.

3.3 De minimale afname is vier uur per Artiest per dag, met uitzondering van commercials, fotoshoots en acteerwerkzaamheden.

3.4 Voor commercials, fotoshoots en acteer- of figuurwerkzaamheden wordt een halve dagvergoeding (vier werkuren) of een volledige dagvergoeding (acht werkuren) in rekening gebracht. Reis- en verblijfskosten worden eveneens op basis van nacalculatie gefactureerd.

3.5 De agency fee voor fotoshoots en commercials bedraagt 20%. In alle andere gevallen bedraagt de agency fee 10%, tenzij anders is overeengekomen.

3.6 Bij een Opdracht met een overeengekomen vergoeding van meer dan € 2.000,- is een aanbetaling van 50% vereist voor aanvang van de Opdracht. Stella Agency kan de Opdracht opschorten tot deze betaling is ontvangen.

3.7 Stella Agency kan afwijken van de overeengekomen vergoeding als extra derden worden ingehuurd, extra Artiesten worden ingezet of extra materialen/styling/make-up enzovoort worden aangeschaft als onderdeel van de Opdracht.

3.8 Het uitbrengen van een Offerte verplicht Stella Agency niet tot het uitvoeren van toekomstige opdrachten tegen dezelfde prijsopgave.

Betaling

4.1 Betaling vindt plaats op factuurbasis. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder verrekening, opschorting of andere inhoudingen op de bankrekening van Stella Agency zijn bijgeschreven.

4.2 Als betaling van de factuur niet binnen 30 dagen plaatsvindt, bevindt de Opdrachtgever zich zonder ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente van 1.5% per maand over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Gedeelten van een maand worden als een volledige maand gerekend.

Spoedboekingen

5.1 Bij een Opdracht die binnen 48 uur na het uitbrengen van de Offerte moet worden uitgevoerd, wordt naast de reguliere/overeengekomen agency fee een extra boekingsfee van 20% in rekening gebracht.

Annulering

6.1 Als de Opdrachtgever besluit de Opdracht te annuleren nadat de Offerte van Stella Agency is geaccepteerd en tot vijf dagen voor de uitvoering van de Opdracht, brengt Stella Agency alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening, waaronder kosten voor materialen, boekersuren, stylingproducten die in het kader van de Overeenkomst zijn gebruikt, enzovoort.

6.2 Als de Opdrachtgever de Opdracht annuleert tussen vijf dagen en 48 uur voor de uitvoering ervan, brengt Stella Agency alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening, plus 50% van de overeengekomen Offerte.

6.3 Als de Opdrachtgever de Opdracht annuleert binnen 48 uur voor de uitvoering ervan, brengt Stella Agency alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening, plus 75% van de overeengekomen agency fee.

6.4 Als de Opdrachtgever de Opdracht binnen 24 uur voor de uitvoering ervan annuleert, brengt Stella Agency alle tot dan toe gemaakte kosten en 100% van de overeengekomen agency fee in rekening.

6.5 Als de Opdrachtgever een specifiek model boekt voor commercials, fotoshoots en acteer- of figuurwerkzaamheden en dit model na schriftelijke bevestiging annuleert, wordt 50% van de dagvergoeding in rekening gebracht.

Totstandkoming van de Overeenkomst

7.1 Als de Opdrachtgever het aanbod/de Offerte van Stella Agency accepteert, stelt Stella Agency een Overeenkomst op, mogelijk in de vorm van een boekingsbevestiging per e-mail.

7.2 De Overeenkomst bevat ten minste de datum, tijd, plaats van de Opdracht, een samenvatting van de inhoud van de Opdracht en de overeengekomen vergoeding.

7.3 Stella Agency zal zich inspannen om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren in overeenstemming met de wensen, het imago en het budget van de Opdrachtgever.

Veiligheid/Privacy van Artiesten

8.1 De Opdrachtgever garandeert dat de Artiesten in een veilige omgeving kunnen werken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin de Artiesten ongestoord en veilig hun werk kunnen uitvoeren voor, tijdens en na de Opdracht.

8.2 Als de Opdracht langer dan vier uur duurt, moet de Opdrachtgever voldoende eten en drinken voor de Artiesten beschikbaar stellen.

8.3 De Opdrachtgever zorgt voor een afgesloten (kleed)ruimte waar de Artiesten zich kunnen omkleden en waar Stella Agency de werkzaamheden kan beginnen. Als er visagie en styling zijn, moeten er voldoende tafels, stoelen, een spiegel en voldoende stroomvoorzieningen beschikbaar zijn.

Intellectueel Eigendomsrecht, Geheimhouding en Reclame

9.1 Styling, concepten, ideeën, ontwerpen en andere intellectuele creaties gemaakt in het kader van de Opdracht blijven eigendom van Stella Agency, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Stella Agency hetzelfde of vergelijkbare concepten of ideeën uitvoeren zonder tussenkomst van Stella Agency of derden. Bij schending van deze bepaling verbindt de Opdrachtgever zich ertoe om Stella Agency te vergoeden voor gederfde winst/inkomsten.

9.2 Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals foto’s, tekeningen, films, software, teksten en andere documenten, blijven eigendom van Stella Agency en mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd, verkocht of openbaar gemaakt.

9.3 Partijen moeten vertrouwelijke informatie die ze in het kader van de Opdracht hebben verkregen, geheimhouden. De Opdrachtgever mag de concepten en ideeën van Stella Agency niet met derden delen. Bij schending van deze bepaling is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.500,- per overtreding verschuldigd, naast het recht van Stella Agency om schadevergoeding te eisen.

9.4 De Opdrachtgever mag de Opdracht promoten via (sociale) media en andere reclame-uitingen in overleg met Stella Agency, tenzij anders overeengekomen.

Eigendom van Materialen/Styling

10.1 Alle styling die Stella Agency meebrengt voor de Opdracht en alle bedachte, ontwikkelde en ontworpen styling blijft eigendom van Stella Agency, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. 

Ongeoorloofd Gebruik van Materiaal

11.1 De Opdrachtgever mag (beeld)materiaal niet anders gebruiken dan overeengekomen.

11.2 Als de Opdrachtgever het (beeld)materiaal anders wil gebruiken dan overeengekomen, moet hij/zij voorafgaand aan Stella Agency schriftelijk om toestemming vragen. Stella Agency bepaalt vervolgens of, onder welke voorwaarden en tegen welke vergoeding het materiaal mag worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

12.1 Stella Agency is niet aansprakelijk voor schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stella Agency. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst.

12.2 Stella Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Toepasselijk Recht en Geschillen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stella Agency is gevestigd.

Wijziging van de Voorwaarden

15.1 Stella Agency behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht 30 dagen na publicatie van de herziene Voorwaarden op de website van Stella Agency. Op bestaande Overeenkomsten blijven de Voorwaarden van kracht zoals die golden op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

Slotbepalingen

16.1 Als een bepaling in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven